Phi Toàn bán dâm đây, mại dô mại dô, 1000 tỷ / đêm